Učební plán

Učební plán

UČEBNÍ PLÁN 1.-9. ročník      –       2017/2018

      ZŠ a  MŠ Ostrava – ZábřehVolgogradská 6B p.o.

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

I.st.

celkem

6.

7.

8.

9.

II.st.

celkem

VZDĚLÁVACÍ OBLAT

NÁZEV PŘEDMĚTU

ČASOVÁ DOTACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk-Čj

8

9

9

7

7

40

5

4

4

4

17

Anglický jazyk -Aj

0

0

3

3

3

9

3

3

3

3

12

Konverzace v anglickém jazyce-Kvaj

0

0

0

1

1

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika-M

5

5

5

5

5

25

4

4

5

4

17

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informační  technologie-Int

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

2

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka-Prv

2

3

3

0

0

8

Vlastivěda-Vl

0

0

0

2

2

4

Přírodověda-Př

0

0

0

2

2

4

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Dějepis-D

2

2

2

2

8

Výchova k občanství-Vko

1

1

2

2

6

ČLOVĚK A PŘÍRODA

Fyzika-F

2

2

2

2

8

Chemie-Ch

0

0

2

2

4

Přírodopis-Př

2

2

2

1

7

Zeměpis-Z

2

2

2

2

8

Cvičení z přírodopisu-Cvpř

0

0

0

1

1

UMĚNÍ A KULTURA

Hudební výchova-Hv

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova-Vv

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

6

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Tělesná výchova-Tv

2

2

2

2

2

10

2

3

3

2

10

Sportovní příprava-Spp

1

0

0

0

1

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Pracovní činnosti-Pč

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Volitelné předměty

0

2

2

2

6

 ČASOVÁ DOTACE ROČNÍKU a CELKEM

20

22

25

25

26

118

29

30

32

31

122