Plán práce

ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh  Volgogradská 6B p.o.

 

 PLÁN PRÁCE

 

ŠKOLNÍ ROK  2016/2017

 

V Ostravě  29.8. 2016

 

I.Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit odpovědnostiza vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu.

Zaměřit se na oblasti:

1.Zdraví

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny – v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců.

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. V oblasti výchovy ke zdraví se zaměřit na rozvoj stravovacích návyků, pohybových vlastností a tělesné zdatnosti dětí.V návaznosti na úpravy ŠVP v oblasti společného vzdělávání budovat poradenské pracoviště. Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků a metodickou podporu pedagogů.

 

Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.

Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování včetně dietního stravování.

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.

 

 1. Poznatky a dovednosti

Zaměřit se na úpravu ŠVP v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně IVP  a PLPP. Zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve všech oblastech vzdělávání.

Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy a samostatnosti.

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Analyzovat příčiny a důvody neúspěchu, zejména u dlouhodobě neúspěšných žáků.

 1. Oblast sociální, životních hodnot

Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy.

Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče.

Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků  připrevenci záškoláctví.

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky – zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje.  Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.

Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, Policií ČR, Městskou policií, Renarkonem, orgány sociální péče a zřizovatelem.

 

II.Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny.

Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

 

III. Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče – pokračovat internetovou komunikaci a hodnocení  iškolu

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče.

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

 

III. Oblast řízení

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO.

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení.

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků.

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

Hodnocení školy provádět s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky.

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie).

IV.ČŠI 2016/2017 –oblasti hodnocení vzdělávání

Společné vzdělávání žáků, zápisy do1.ročníku, úprava ŠVP, realizace podpůrných opatření v oblasti naplnění potřeb pro speciální potřeby žáků, vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, činnost poradenských zařízení a uvádění v praxi doporučení podpůrných opatření

Správná evidence a zařazení žáků se speciálními potřebami, cizinců  – rovný přístup ke vzdělání

Podpora výchovy ke zdraví

Škola realizuje podmínky pro zlepšení bezpečnosti dětí, rozvoj a obnovu materiálně technických podmínek

Rozvoj funkčních gramotností  – čtenářská , matematická, finanční, přírodovědná, informační a

komunikace v CJ

V měsíci květnu proběhne testování 5. a 9. ročníků

 

 1. V. Nejdůležitější úkoly ve školním roce

 

 1. Pokračovat v práci se školním vzdělávacím programu školy a jeho úpravách.
 2. Rozšiřovat činnostškolního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.
 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.
 4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí.
 5. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.
 6. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
 7. Pro velký zájem znovu nabídnout ve druhém pololetí zřízení miniškoly probudoucí první třídu.
 8. V oblasti materiálně technické pokračovat ve vnitřních prostor a malování
 9. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
 10. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.

11.Provést hodnocení standardů  ČŠI  pro ZV v 5. a 9. ročníků

 1. Škola v přírodě – podle přidělené dotace
 2. Zapojení do projektů
 3. Zavést logopedickou prevenci v základní a mateřské škole
 4. Důraz na technickou výchovu

Úkoly metodických sdružení:

 • zpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy,finanční gram., ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílejí se na aktualizaci školního vzdělávacího programu
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce

 

 1. ŠVP pro MŠ “ Putování s kapičkouHaničkou ”

 

V mateřské škole v letošním školním roce funguje 5 oddělení.

Smyslem a záměrem jednotlivých integrovaných bloků je seznámení se s důležitosti vody pro všechno živé i neživé na naší planetě ZEMI.

Voda – jako jedna ze základních podmínek života.

Uvědomění si kolik lidské práce je spojeno se zajištěním potřebných vlastností vody.Kolik podob voda může mít. Pochopit, že bez vody a světla nic nevznikne.

Seznámit se s koloběhem vody v přírodě,uvědomit si význam vody pro člověka a ochranu přírody.

Ocenit krásu vody, posoudit některé činnosti člověka v přírodě.

Seznámit děti s některými uměleckými díly,jež vodu opěvují.

Názvy integrovaných bloků

Jak se kapička Hanička seznámila s novými kamarády a pomáhala lidem, kteří ji potřebovali.

Proč kapičkaHanička stonala, jaké měla vánoční přání a co všechno viděla,když se ztratila.

Probuzení kapičky Haničky a procházka přírodou.

Radosti a radovánky kapičky Haničky.

Plán schůzí školy                  

Metodická sdružení:přípravný týden, leden, červen

Schůzovní den v základní škole je pondělí.

Provozní doba školy je denně od 7.00 do 17.00 hodin, mateřská škola  6 -16.30 h

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 29.8.2016

Pedagogické rady (termíny)  : 29.8. 2016 , 14.11. 2016 , 23.1. 2017,10.4.2017, 22.6. 2017       

Třídní schůzky , konzultace :  14.11. 2016 , 9.1. 2017 , 10.4. 2017 , 5.6. 2017

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek, ,iškoly a deníčků

Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017začne ve všech základních školách, ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončenov úterý31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí vpondělí2. ledna 2017. Vyučovánízačne v úterý3. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  3.února 2017.
Jarní prázdniny
:6.3. – 12.3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13.duben a pátek 14.duben2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1.září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí4. září 2017

 

 

Zápis do první třídy:                1.4. – 30.4. 2017

 

Zápis do mateřské školy:2.5-16.5.  2017

Den otevřených dveří:         březen 2017

Přhlášky na SŠ:                            do 1.března.2017

Projekt  Miniškola  :                    duben – červen  2017

Státní svátky

 1. leden Den obnovy samostatného českého státu
 2. květen Den vítězství
 3. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 4. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
 5. září Den české státnosti
 6. říjen Den vzniku samostatného československého státu
 7. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

17 .duben             Velikonoční pondělí

14.dubna              Velký pátek

1.květen                               Svátek práce

 1. prosinec Štědrý den
 2. prosinec 1. svátek vánoční
 3. prosinec 2. svátek vánoční

Časový plán vyučovacích hodin:

 1. hod 7.00 – 7.45                Přestávka mezi dopoledním o odpoledním vyučováním je 30 min
 2. hod. 8.00 – 8.45
 3. 8.55 – 9.40
 4. 10.00 – 10.45
 5. 10.55 – 11.40
 6. 11.50 – 12.35
 7. 12.45 – 13.30
 8. 13.40 – 14.25
 9. 14.35 – 15.20

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Provoz mateřské školy je nastaven od  6.00 – 16.30 hod, v provozu je pět oddělení v budově mateřské školy

 

Funkce, dlouhodobé úkoly

 

Jméno, příjmení

 

úkol
Mgr.Koudelková Jana kabinet ČJ
Mgr.Krulíčková,Mgr.Pospíšilová Miniškola
Mgr.Nedělová Šárka Metodické sdružení I.st. ,KMČ
Mgr.Kulová , vyuč.I.st. výzdoba školy, kab. VV
Mgr.Klimšová Marcela Finanční a přírod. gr., kab M
Mgr.Jedličková Jana EVVO kord. , chemickáolympiáda, kroužky
Mgr.Kinclová  Barbora Koord.  protidrogové prevence , metodické sdružení přírodověd.. předmětů
Kantorová Jiřin, vedSD správce keramické dílny, keramický kr.
Mgr.Černá Miroslava správce sítě ,PC učebny, ,iškola
Mgr .Hranošová Jana Koordinátor ŠVP
Mgr. Najšelová Hana Metodické sdružení humanitních předmětů
Mgr.Fešarová Karina Čtenářská gramotnost
Mgr.Giecek, Mgr.Zemanová Sportovní soutěžeII.st
Mgr.Poláš ZŘ pro ZV, vých.poradce
Mgr.Válková Lucie. ZŘ pro předškolní výchovu
Mgr. Pospíšilová Simona Kabinet NŠ
Mgr. Hruška Rostislav Kabinet  Dí , Fy
Mgr.Giecek Kabinet TV
Mgr.Zemanová Hana Kabinet  Př , přírod.soutěže
Mgr.Lembasová  Eva Kabinet D,OV ,učebnice II.st
Mgr. Skaláková  Iva Učebnice I.st.

 

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců

 

ředitel školy vzdělávání vedoucích pracovníků, EU dotace
výchovný poradce Kurzy pro vých. Poradce a inkluze
Vyuč. I.st.,.MŠ Kurzy ke společnému vzdělávání
Všichni ped. pracovníci kurz počítačových dovedností ,iškola
EVVO kord. Vzdělávání  koord  EVVO
ŠMP Školení během šk. roku
Všichni Samostudium k novelámšk. legislativy

Plán akcí na šk. rok   2016/2017

Září                     –Plavání                                                         MŠ

–  Třídní schůzky                                            MŠ

Říjen                     -Běh pro Honzu                                            MŠ a ZŠ

– soutěž ve šplhu 1.- 5.roč.                               Z – Pos,Taub,Dol

– Logická olympiáda ,matematický šamp.     Z – Kli,Čer

– turnaj v přehazované 6.- 7.třídy                   Z – Jedl

– Den drakůapuzzliáda  MŠ

– Technický talent  město                                Z – Hru

– Mladý zoolog               Z – Zem

– Sportovní olympiáda                                     Z – ŠD

Listopad               – turnaj v přehazované  4.- 5.třídy                 Z – Hra,Ned

– přebor ZŠ ve florbalu 6.- 9.tříd                     Z –Gie

– matematická olympiáda  – šk.kolo                             Z –Kli,Čer

Prosinec               – olympiáda v Čj                                                Z – Kul,Naj,Kou

– mikulášská nadílka                                        ZŠ a MŠ

– Vánoční jarmark a dílny                                MŠ ZŠ

– Volgo hledá talent                                         Z –I.st

Leden                    – recitační soutěž pro 1.- 5.třídy                      Z –,Dol.

– recitační soutěž  II.st                                      Z – Naj,Kul

– literární soutěž                                               Z – Feš

– Novoroční laťka                                             Z – ZemJedl

– Týden sportu                                             Z všichni

– finanční gramotnost  – šk.kolo                       Z – Klim

– biologickáolympiáda                                    Z – Zem

– zápis do prvních tříd                                      Z – vyuč.1.st.

– lyžařská školička                                            Z –MŠa  ZŠ

Pohádková noc v MŠ                                      MŠ

Únor                      – karneval masopustní  I.st.                              Z – ŠD

– školní kolo Pythagoriáda                                                 Z – Černá,Kli

– školní kolo KLOKAN                                        Z – Černá, Kli

– malá kopaná pro 2.- 5.třídy                             Z – Gie

– florbal 3 – 5 třídy                                            Z – Gie

– výtvarná soutěž  I. a II.st                                 Z- Dol,Kul

– školní kolo zeměpisná olympiáda                   Z – Kinclová

Březen                  – vybíjená 3.- 5.tříd                                              Z – Tau,Pos

– Projekt Noc s pohádkou,čt gramotnost          Z – uč. I. st

– velká cena ZOO                                             Z – Zem

– pěvecká soutěž II.st                                         Z – Naj

– maškarní rej s Hopsalínem                              MŠ

Duben                   –  výtvarná soutěž 1.- 5.třídy                              Z – ,Dol

– dopravní soutěž  I.st.                                       Z – Krul.

–  Den Země, prezentace     Z – Jedl,Kli,Čer

– Velikonoční dílny                                 Z  – MŠ, ZŠ , ŠD

– Planetárium                                                     MŠ

– ozdravné pobyty I., II.st.a  MŠ                       Z – Poláš

Květen                  – taneční soutěž ,disko                                      Z –ŠD

– Den matek                                                       I.st. ,MŠ

– zájmový den  I.st                                             Z –  všichni

– horská kola                                                     Z – Hra,Ned,Gie

Červen  – Pythagoriáda- měst.kolo                                Z – Klimšová

– Den dětí                                                           Z: MŠ a  ZŠ

V průběhu školního roku  budou  probíhat další akce v Dolní oblasti Vítkovic, Korchem Ostravské univerzity,knihovnické hodiny divadla, dílny SVČ, Salesiánů aj.Žáci základní školy budou navštěvovat divadelní představení  dle nabídky .

Mateřská škola  –  navštíví děti divadlo a kino, přírodovědná stanice bude

navštívena čtyřikrát ročně, celoročně bude probíhat spolupráce v oblasti ekologie .

Metodická sdružení vedoucí
1. – 5. ročník Mgr.Nedělová
přírodní vědy Mgr.Kinclová
humanitní vědy Mgr.Najšelová

Školní družina

Provoz ŠD       pondělí – pátek    6.00 – 16.30

V letošním roce bude v provozu pět oddělení školní družiny.

 1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny
 2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.
 3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek 28 hodin, u vedoucí vychovatelky 23 hodin týdně.

Denní rozvrh

 1. 00 – 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná

11.40 – 13.30       hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 – 15.00       vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 – 15.30       příprava do vyučování  (individuálně)

15.30 – 16.30       zájmová činnost, postupný odchod

 

 

 

 

 

Ředitel školy

Plán práce