Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Přednostně jsou přijímány děti z městského obvodu Ostrava – Jih podle níže uvedených kriterií a následně děti z jiných obvodů města Ostravy. U všech kriterií bude brán zřetel na věk dítěte v pořadí od nejstaršího.

1) Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky §34, odst.4, zákon  561/2004 sb. v jeho platném znění.

2) Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce.

3) Děti ostatních obvodů města Ostravy přihlášené k celodenní docházce.

4) Děti matek na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem, přihlášené k celodenní docházce a děti nepracujících rodičů, zákonných zástupců, přihlášené k celodenní docházce.

5) K omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kriteriím.