Omlouvání absence žáků

viz.školní řád

Třídní učitel uvolňuje žáka z vyučování na jeden až dva dny.
Ředitel školy rozhoduje o uvolnění žáka z výuky na dobu delší. Uvolnění se uskuteční na základě předem předložené písemné žádosti, kterou si můžete stáhnout níže.

 

Nemůže-li se žák vyučování zúčastnit z důvodů předem neznámých (např. nemoc), je zákonný zástupce povinen do 2 dnů oznámit třídnímu učiteli (nebo na sekretariát školy) důvod nepřítomnosti, a to osobně nebo telefonicky.
Po návratu do školy předkládá žák TU písemnou omluvenku v ŽK podepsanou jedním z rodičů nebo lékařem do tří dnů. Zde přesně uvedou datum nepřítomnosti, její důvod a tyto údaje potvrdí svým podpisem. V odůvodněných případech si škola může vyžádat potvrzení lékaře.

Není – li nepřítomnost včas a řádně omluvena do 72 hodin, je považována za neomluvenou.

V případě, že počet neomluvených hodin přesáhne počet 25, bude tato skutečnost  nahlášena sociálně-právnímu odboru příslušného obecního úřadu.

Žádost o uvolnění z výuky