Volba povolání

Základní škola a mateřská škola Volgogradská 6B,Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

NEZMEŠKEJTE   TERMÍNY   PŘIJÍMAČEK

Zapište si do kalendáře !

 Informace k termínům a přihláškám na ŠŠ

 – přihlášky na obory s talentovými zkouškami je potřeba odevzdat do 30.11.2018

– přijímačky na obory s talentovými zkouškami se se musí konat mezi 2.-15.1.2019, na konzervatořích mezi 15.1. 31.lednem 2019

– přihlášky na školy bez talentových zkoušek se musí odevzdat do 1.3.2019

– jednotné přijímačky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 15. dubna 2019

– jednotné přijímačky na šestiletá gymnázia se uskuteční

  1. a 17. dubna 2019

 – své vlastní přijímačky mohou školy uspořádat od 12.-28.dubna 2019

 – přijímačky na obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou budou žáky čekat od 22.-30.dubna 2019 /pokud je školy vypíšou /

 – náhradní termíny pro jednotné přijímačky jsou 13. a 14. května 2019

 – výsledky jednotné zkoušky budou ředitelům SŠ zpřístupněny 28.4.2019 a nejpozději do 30.4.2019 musí být výsledky celého řízení a seznam přijatých zveřejněny

 

Na kolik škol se může dítě přihlásit?

     Dítě se může prostřednictvím svých zákonných zástupců podat přihlášku na 2 střední školy, včetně osmiletých gymnázií.

Teprve,kdyby se v prvním kolem přijímacího řízení ani na jednu z nich nedostalo, může si v rámci druhého kola podat přihlášku na další – jde však už většinou o školy, o které je menší zájem .

Vyplněné přihlášky /2kusy/ vydá žákům v termínu škola. Přihlášky k případným talentovým zkouškám si žák opatří sám.

Zatímco na většinu středních odborných škol a učilišť dostanou prakticky všichni zájemci, o některé renomované odborné školy a gymnázia je každoročně velký zájem, a kdo se na přijímací zkoušky nepřipravuje cílevědomě, nemusí uspět.

Každé dítě se v prvním kole může přihlásit na dvě střední školy, přihláška se adresuji řediteli vybrané střední školy a za její podání se nic neplatí. Na běžné čtyřleté střední školy se mohou hlásit i děti, které chodily na víceletá gymnázia.

Ředitelé středních škol navíc musí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom, kolik uchazečů o studium přijmou, včetně informace o tom,do jakých oborů. Údaje musí být vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole, na internetových stránkách školy –viz Atlas školství, obdržel každý žák.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč,popř. jeho zákonný zástupce,podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele, střední školy o odboru školství krajského úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat

– označení správního orgánu,jemuž je určeno

– jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

– název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

– důvody nepřijetí uvedený ředitelem školy

– důvody odvolání /v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor/

– jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce

– datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

 

Vzorové testy jsou na stránkách

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

Pilotní ověřování se v obecné rovině týká žáků, kteří se hlásí do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou v denní formě studia. Ředitelé SŠ zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení. Realizovány budou jednotné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Jestli přijímací řízení na konkrétní škole bude obsahovat také další zkoušky k ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů nad rámec pilotního ověřování, záleží na rozhodnutí ředitele dané školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zpracoval: Mgr. Petr Poláš

 

Jak vybrat vhodnou střední školu

Při výběru střední školy je namístě snaha najít takovou, která bude dítěti vyhovovat, a zároveň se v ní naučí něco, co se mu bude v životě hodit. Možností, jak najít správnou školu je více.

 

  1. 1.       Zkuste profi testy.

Některé pedagogicko-psycholigocké poradny nabízejí, že s vašim dítětem pohovoří a provedou tzv. profi psycho testy, které  ukážkou k čemu má dítě vetší, a k čemu menší nadání. Nedozvíte se z nich, že by se mělo přihlásit na tu a tu konkrétní školu, ale napoví Vám, jaké má předpoklady pro logiku, studium jazyků nebo přírodovědných předmětů.

Může se však stát, že talent na matematiku bude mít dítěte, které tento předmět nebaví. Pak samozřejmě nemá smysl ho směřovat na gymnázium z její rozšířenou výukou.

 

  1. 2.       Pohovořte si s výchovným poradcem

Ve školách fungují výchovní poradci, kteří přicházejí do styku zvlášť s dětmi, které mají nějaké problémy. Navštivte ho a proberte možnosti, které by pro vašeho potomka byly v otázce dalšího studia vhodné. Poradit Vám může i třídní učitel, který dokáže posoudit, zda za špatnými známkami je jen lenost, nebo zda dítě narazilo na hranice svých možností.

 

  1. 3.       Jděte na dny otevřených dveří

Pořádají je prakticky všechny střední školy, většinou ještě před koncem kalendářního roku, případně v lednu. Na nich můžete vidět nejen prostředí školy a vybavení, ale i její atmosféru, máte šanci pohovořit si s učiteli, případně i s žáky. Pokud se na tyto dny nedostanete, zkuste si domluvit ve škole individuální návštěvu. Termíny dnů otevřených dveří najdete na internetu.

 

  1. 4.       Zajímejte se o uplatnění absolventů

Pokud chcete potomka poslat na odbornou školu, či učiliště, zvažte dobře, o jaký obor půjde, a zajímejte se například na úřadech práce o to, jaké uplatnění nacházejí absolventi podobných studií. Zatímco například školy zaměřené na moderní IT technologie vysílají do světa absolventy, o které je zájem, ve strojírenství je to už několik let horší.

Hůře hledají práci i absolventi různých humanitně či ekonomicky zaměřených oborů. Vezměte v potaz i to, že pokud půjde dítě na střední zdravotní nebo pedagogickou školu, mělo by počítat s následným studiem na vyšší odborné škole, nebo univerzitě, bez níž už těžko získá kvalifikovanou práci v oboru.

 

  1. 5.       Nepřeceňujte dítě

Byla by škoda, dítě z obav, že se na dobrou školu nedostane, rovnou přihlásit na nějakou horší. Ty méně naplněné totiž budou přijímat studenty i v druhém kole, takže se určitě nestane, že pokud neuspěje u přijímaček na gymnázium, nebude mít kam v září nastoupit. Navíc má možnost dělat i v prvním kole přijímačky na dvě školy.

Na druhou stranu, nemá smysl dotlačit syna či dceru s odřenýma ušima na střední školu, o kterou nemá zájem a kterou bude horko těžko zvládat. Chybou v tomto případě bývají například některá soukromá gymnázia, která vezmou i uchazeče s horšími výsledky. Ten však pak nemusí uspět u maturity, případně nemůže pomýšlet na další studia. S takovou se však práce bude hledat těžko.

Osmileté gymnázium….?

Rozpoznat v páté třídě jestli je dítě studijní typ, není jednoduché. Školní známky jsou sice důležité, ale v žádném případě by nemělo jít o jediný rozhodující faktor. Pilné žákyně, které mají samé jedničky, protože se dokážou všechno „našprtat“, mohou totiž  v primě, zcela pohořet.

Rodiče by se měl zajímat, jak lehce jde dítěti učení, z jakým zájmem vítá nové informace, má-li vlastní motivaci a aspirace se vzdělávat.

Rodiče by měli zvážit i to, zda dítě skutečně považuje vzdělání za hodnotu, která stojí za vynaložené úsilí. A také by měli v neposlední řadě respektovat přání dítěte – zda ono samo na gymnázium vůbec chce.

Pokud jste se rozhodli, že se o osmileté gymnázium pokusíte, měli by jste dítě na tento krok připravit. A nejde jen o vědomosti. Rodiče by si s dítětem měli promluvit o tom, co ho čeká, a co ho to bude stát, a pomoci mu vytvořit správné studijní návyky. Je třeba ho připravit i na případný neúspěch. Dítě by mělo vědět, že je to jen zkouška, že konkurence je velká. Pokud se vše podaří a dítě se na osmileté gymnázium dostane, teprve Vám vše začne.

Typy na školy v Ostravě

–          Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava – šestileté gymnázium se zaměřuje na výuku španělštiny, druhým jazykem je angličtina. Od třetího ročníku učí vybrané předměty učitelé ve španělštině. Žáci mají posílenou hodinovou dotaci výuky jazyků.

–          Biskupské gymnázium, Ostrava – Poruba – během studia se žáci seznamují s prací v domovech pro důchodce, pravidelně se setkávají s maminkami a jejich postiženými dětmi, pomáhají při pořádání charitativních akcí.

–          Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba – fakultní škola Ostravské univerzity, která spolupracuje s Masarykovou univerzitou a Vysokou školou Báňskou patří mezi největší gymnázia v Ostravě.

–          Střední odborná škola Waldorfská, Ostrava – má ojedinělý vzdělávají program, učí waldorfskou metodou. Žáci si na konci druhého ročníku zvolí jednu z nabízených specializací, buď humanitní nebo technickou.

–          Matiční gymnázium, Ostrava – nejstarší střední škola s českým vyučovacím jazykem v Ostravě. Má mimořádně širokou nabídku výuky cizích jazyků a kroužek Červeného kříže na špičkové téměř profesionální úrovni.

–          Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava – připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, zpěv, hudebně-dramatické umění i tanec.

–          Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – poskytuje čtyřleté i šestileté vzdělání se zaměřením na výuku cizích jazyků.

–          Gymnázium Olgy Havlové – na fakultní škole Ostravské univerzity působí rodilí mluvčí, kteří zde vyučují cizí jazyky.

Informace MŠ

Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
/s vyznačením změn/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

 

§ 1

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

(1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia1),

f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem2) nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou3),

g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem4) předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání,

h) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu5), je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou,

i) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky,

j) doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,

k) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

(2) Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy6), které určí ředitel školy, například výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání6a), doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích6b) nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole7).

(3) Součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

(4) Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy 7a).

(5) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení pátého ročníku základní školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy 7a).

(6) V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

§ 2

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 3

Průběh přijímacího řízení

(1) Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. května do 30. dubna.

(2) Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.

(3) V prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná

a) přijímací zkouška,pokud o jejím konání ředitel školy, v pracovních dnech v termínech od 2. do 17. května, nebo

b) talentová zkouška v termínech podle odstavce 2.

(4) (3) Dny konání zkoušky podle odstavců 1 až 3 a 2 stanoví ředitel školy.

(5) (4) V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy spolu s vyhlášením přijímacího řízení tuto skutečnost zveřejní, pro první kolo přijímacího řízení jako součást oznámení podle § 2.

(6) (5) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

(7) (6) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

(8) (7) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy. 7b)

§ 4

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů8),

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,

b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,

c) b) kritéria přijímacího řízení.

(2) Údaje podle odstavce 1 se zveřejňují

a) do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky, nebo

b) nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to v prvním kole nejpozději posledního dne  termínu uvedeného v § 3 odst. 1 nebo 3 a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

(3) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

(4) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

§ 5

(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy.

(2) Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

(3) Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

§ 5a

Zápisový lístek

(1) Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

(2) Vzor tiskopisu zápisového lístku je uveden v příloze k této vyhlášce. Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy9) se na tiskopisu uvádí zkratkou „IZO“. V případě opakovaného uplatnění zápisového lístku uchazečem na třetí a další škole lze uvádět potřebné údaje na druhé straně zápisového lístku.

(3) Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona. Krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zasílá nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

(4) Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce.

(5) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“. Odstavce 1 až 4 se na náhradní zápisový lístek použijí obdobně.

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

§ 6

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g) až i) a k) a odst. 2 a dále doklady uchazeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.

 

 

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 7

Tato vyhláška se vztahuje také na přijímání ke vzdělávání v konzervatoři.

§ 8

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem.

2. Vyhláška č. 469/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

___________________________________________________________

1) § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2) § 84 zákona č. 561/2004 Sb.

3) § 85 zákona č. 561/2004 Sb.

4) Například § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

6) § 60 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

6a) § 51 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

6b) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

7) Například § 113 až 114 zákona č. 561/2004 Sb.

7a) § 66 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb..

7b) § 60 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 561/2004 Sb.

8) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.

 

Odkazy pro volbu povolání: