GDPR

Kontaktní údaje pověřence:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh (dále jen organizace), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zaměstnanců organizace, jelikož je to nezbytné pro plnění povinností a uplatňování práv zaměstnavatele z právních předpisů v souvislosti s Vaším pracovním poměrem/DPP/DPČ u organizace. Především se jedná o zpracování pro účely vedení mzdového účetnictví, odvod daní, poplatků, povinných odvodů na zdravotní, nemocenské, důchodové a jiná povinná pojištění, pro účely vedení osobního spisu zaměstnance a provádění případných srážek ze mzdy. Tyto povinnosti zaměstnavatele vyplývají ze zákoníku práce, zákona o daních z příjmů, o zaměstnanosti, právních předpisů na úseku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, jakož i jiných právních předpisů. K vedení osobního spisu zaměstnance je zaměstnavatel oprávněn dle zákoníku práce, což představuje oprávněný zájem organizace. Organizace zpracovává pro plnění svých zákonných povinností i některé tzv. zvláštní kategorie osobních údajů zaměstnanců, a to údaje o zdravotním stavu v rozsahu pracovních omezení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doložení způsobilosti/nezpůsobilosti k výkonu práce, stupni případné invalidity, pracovních úrazech a nemocech z povolání. Kromě zaměstnanců organizace má přístup k výše uvedeným údajům i externí zpracovatel mezd, firma Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín. Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Bližší informace o svých právech, jako subjektu údajů, jakož i kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, naleznete na zde na webové stránce organizace nebo u zaměstnance pověřeného ochranou osobních údajů, tj. ředitele školy.