Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna

Provozní řád školní jídelny

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

EMAIL: jidelna@skolavolgogradska.cz

http://www.zsvolgogradska.8u.cz – ŠKOLNÍ JÍDELNA = zde jsou uvedeny termíny plateb a aktuální informace, jídelní lístky

info pro rodiče: www.rodiceaskolnijidelny.cz

Vedoucí: Gurbovičová Ludmila

Hlavní kuchařka: Miroslava Fisherová

Tel: 770 139 285

 

Úřední hodiny paní vedoucí ŠJ pro veřejnost je pondělí – pátek 7:00 – 12:00hod

 

–  Výdej obědů pro žáky MŠ                     11:25 – 11:50 hodin

–  Výdej obědů pro žáky ZŠ                      11:40 – 14:00 hodin

–  Výdej obědů pro cizí strávníky            11:00 – 11:30 hodin

–  Výdej obědů pro zaměstnance            11:00 – 14:00 hodin

–  Výdej obědů MŠ, ZŠ do jídlonosičů   11:00 –13:00 hodin

 

PLATBA STRAVNÉHO

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA: VARIABILNÍ SYMBOL:(bude přidělen vedoucí školní jídelny) uvádějte při navedení trvalého příkazu č. ú.  53734761/0100

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: zřídíte si vždy k 17. v měsíci na stravu (školné) na následující měsíc. Nejpozději musí být uhrazeno 20. Den v měsíci na měsíc následující. Při načtení peněz z banky dochází k automatickému navedení obědů od dalšího dne, nebo ode dne kdy byla provedena poslední odhláška.

!!!!!!! DODRŽUJTE TENTO TERMÍN A PŘEDEJDEME NEPŘÍJEMNOSTEM!!!!!!!!

Peníze za odhlášenou stravu budou zpět poslány na účet, který jste uvedli – 2x ročně a to na konci kalendářního roku (částka nad 1000 Kč) a na konci školního roku (částky nad 200 Kč, nižší částky budou vypláceny hotově.).  Dále Vám peníze mohou být vráceny hotově, u vedoucí ŠJ v úředních hodinách během školního roku.

TERMÍNY HOTOVOSTNÍCH PLATEB jsou umístěny na internetu, na nástěnce před školní jídelnou, ZŠ a v šatnách MŠ.

V době 6:15 -10:45 a 11:15 – 15:30

V dalších dnech pouze od 7:00 -8:00 ,cizí strávníci 11:00 -12:00 (v jiném čase po domluvě)

-při platbě hotově je povinnost si zkontrolovat účtenku hned na místě. (kontrola jména, třídy, částky)

Strávníci, kteří mají odhlášky, tudíž převedeny peníze do dalšího měsíce nemají automaticky navedeny obědy do dalšího měsíce!!!!!!!!!

 

PŘI PLATBĚ NA PŮL ROKU DOPŘEDU, NEJSOU AUTOMATICKY NAVEDENY OBĚDY V DALŠÍM MĚSÍCI. STRÁVNÍK MÁ POVINNOST SI STRAVU NA DALŠÍ MĚSÍC PŘIHLÁSIT.

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

nejpozději do 12 hod školního dne na den následující: telefonicky, emailem, osobně nebo přes i-stravu (přihlašovací údaje u paní vedoucí) Při telefonickém, emailovém odhlášení uvádějte srozumitelně jméno, třídu a datum odhlášení

 

PRÁZDNINY, ŘEDITELSKÉ VOLNO, VÝLETY                                                                             

 

děti ZŠ: strava automaticky odhlášena

Výlety nutno odhlásit!!!!!!

děti MŠ: musí odhlásit stravu ve školní jídelně (nestačí nahlásit v MŠ)

Celodenní výlety dětí MŠ jsou automaticky odhlášeny.

Při odhlašování přes i stravu Vám musí přijít po 12 hodině potvrzení, jinak je strava neodhlášena – v tom případě volejte.

DĚTI, KTERÉ NEMAJI PŘIHLÁŠENOU STRAVU NEMUSÍ BÝT DO MŠ PŘIJATY.

V PŘÍPADĚ, ŽE SI CHCETE VYZVEDÁVAT STRAVU PO CELOU DOBU NEMOCI, DOPORUČUJI SI PŘEHLÁSIT STRAVU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TO JAKO NA CIZÍHO STRÁVNÍKA – DOSTANETE TEDY ZA STEJNOU CENU 60 KČ VELKOU PORCI ZA DOSPĚLOU OSOBU A NÉ MENŠÍ – DLE VĚKU DÍTĚTE.

 

PLNÁ CENA ZA STRAVNÉ

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte ve škole (MŠ) dva a více dní po sobě jdoucí, a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla spojené. (Mzdové, věcné náklady a zisková přirážka)  =   + 33 Kč/ oběd, k potravinám, které již máte zaplaceny. A to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli. (Vyhl. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování paragraf 4, odst. 9).    Platí to i v případě, pokud má dítě přihlášen pouze 1 oběd v týdnu (pokud již předešlý den nebyl, je to 2. absence. Pokud nebylo dítě ve škole (MŠ) v pátek a nepřijde i v pondělí (je pondělí také bráno jako 2. den absence).

 

OBĚDY PRO NEMOCNÉ DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE

Děti ZŠ a MŠ v jídelně ZŠ od 11:00 do 13:00hod.

Děti MŠ: v době prázdnin ZŠ v budově MŠ v době od 11:00 – 11:15– v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny.

Pokud si chcete vyzvednout i odpolední svačinu dítěte z MŠ, je nutné tuto informaci sdělit do 9:30 hodin paní vedoucí (důvod: nachystáni svačiny pro Vaše dítě – v době oběda jsou paní kuchařky zaneprázdněny) Ranní svačinu z hygienického hlediska nelze vydávat.

Pokud nestihnete vyzvednou oběd v této době, je nutné zavolat a bude Vám strava odložena, v jiném případě je strava rozdána na přídavky!!!!!!

ČIPY: DĚTI ZŠ, ZAMĚSTNANCI, CIZÍ STRÁVNÍCI

ČIP nutno zakoupit v hodnotě 120 Kč – záloha je vratná

Peníze za vrácení čipu (funkčního, bez známek poškození, nepopsaný) budou vyplaceny pouze strávníkům vedených v evidenci a to do 3 měsíců od odhlášení. – strávníci jsou průběžně mazání. Vadný čip je zdarma vyměněn, pokud nemá známky viditelného poškození a není popsaný.

 

ŠKOLNÉ MŠ A DRUŽINA

ŠKOLNÉ MŠ: 300 Kč/ měsíc DRUŽINA:  130 Kč měsíc

VĚK A CENA ZA STRAVNÉ:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č.2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozdělení dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. (věk kterého dítě dosáhne v období od 1.9. do 31.8. následujícího roku)

CENA STRAVY/ DEN: MŠ 2-6 LET: 32 Kč, MŠ 7 LET: 34 Kč

ZŠ 7-10 LET: 23 Kč, ZŠ 11-14 LET 25 Kč, ZŠ 15 a více:27 Kč

Zaměstnanci: 27 Kč, Cizí strávníci: 60 Kč

 

Všechny změny neprodleně hlaste paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu)

 

Stravování zaměstnanců ZŠ po dobu čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, OČR a v době samostudia mimo pracoviště.

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.(Sbírka zákonů č.84/2005 ze dne 14.2.2005) Od prvního dne pracovní neschopnosti, OČR nebo řádné dovolené nemá zaměstnanec nárok na dotovanou stravu, je nutné, aby si zaměstnanci tyto obědy včas odhlásili, nejpozději do 8:00 hod. ráno, v opačném případě jim budou účtovány jako cizím strávníkům v plné výši.

 

MŠ DO 6 LET –koef. Norm. 0,5 MŠ 7LET –koef. Norm. 0,6
přesnidavka   8 Kč přesnidávka   8 Kč
oběd 15 Kč oběd 17 Kč
svačina   6 Kč svačina   6 Kč
pitný režim   3 Kč pitný režim   3 Kč
celkem 32 Kč   celkem 34 Kč

 

ZŠ 7-10 let ZŠ 11-14 let ZŠ 15 a více let
Koef. 0,7 Koef. 0,8 Koef. 1
oběd 23 Kč oběd 25 Kč oběd 27 Kč

 

CIZÍ STRÁVNÍCI  koef .1
potraviny 27 Kč + režijní náklady 33 Kč
CELKEM 60 Kč

 

ZAMĚSTNANCI koef. 1
oběd 27 Kč

DIETY

Pokud dítě má lékařem nařízenou dietu. Je nutná dohoda s vedoucí školní jídelny.

Poskytujeme pouze dietu bezlepkovou a bezmléčnou( jiné diety nemůžeme z provozních důvodu připravovat )

V září přinést nové potvrzení od lékaře!!!!!!   Pokud není uvedeno, že je dieta trvalá.

 

Bezlepková dieta /bezlaktózová dieta (s toleranci stopových prvků)

Rodič – zákonný zástupce poskytne školní jídelně základní suroviny pro přípravu diety dle svého uvážení, které jídelna nemá v sortimentu (bezlep. těstoviny, bezlaktózové mléko…) tyto suroviny budou odděleně uloženy v boxu se jménem žáka. Za nezávadnost přinesených potravin nese zodpovědnost zákonný zástupce). Rodiče je budou doplňovat podle potřeby po telefonické dohodě, či osobně s vedoucí jídelny či hlavní kuchařkou.

Strávník – zákon. Zástupce uhradí běžnou cenu za stravu dle kategorie dítěte.

Rodič – zákonný zástupce bere na vědomí, že personál školní jídelny nemá vzdělání v oboru dietní kuchař. (je proškolen)  Jídla jsou vypracovaná dle standardizovaných zásad a jídelníčky schválené nutričním terapeutem.

Všechny jídla s obsahem lepku/mléka mají bezlepkovou/ bezmléčnou variantu. To vše po sepsání „Dohody“ mezi rodiči – zákonným zástupcem dítěte a školou.

 

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1.2.2015) Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017

(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.

(5) Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut9).

(5) Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené

 1. a) nutričním terapeutem9),
 2. b) lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru
 3. praktické lékařství pro děti a dorost,
 4. dětské lékařství,
 5. vnitřní lékařství,
 6. všeobecné praktické lékařství,
 7. endokrinologie a diabetologie, nebo
 8. gastroenterologie, nebo
 9. c) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru
 10. hygiena dětí a dorostu,
 11. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
 12. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
 13. dětská gastroenterologie a hepatologie

 

AlergenyNař.EP a Rady (EU) č. 1169/2011, ze dne 25. října 2011, o poskytování informací   o potravinách spotřebitelům, jsou vyvěšeny na všech nástěnkách u jídelníčků číselný seznam alergenů. S účinností od 13.12.2014.

 

alergeny

 

 1. Provozní řád školní kuchyně

Vyplývá z požadavků:

– Nařízení Evropského parlamentu a rady )ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

a provozoven společného stravování

– Zákona č. 250/200 Sb. o zdraví lidu

– Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. a doplňující Vyhláška 602/2006 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

při činnostech epidemiologicky závažných

– Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 138/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky

na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

– Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 o školním stravování

– Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování

– Zákoníku práce

– Provozního řádu Základní školy a mateřské školy

– Bezpečnostních předpisů

 1. Provoz

(1) V kuchyni a ostatních provozních místnostech je nutno stále udržovat pořádek a čistotu. Nářadí, zejména použité nože, odkládat vždy na určené bezpečné místo. Cesty a průchody udržovat volné.

(2) Nádoby s pokrmy i prázdné se mohou stavět jen do míst, kudy se neprochází. Při nošení nádob s horkým obsahem je nutno používat ochranné chňapky nebo rukavice.

(3) Nepohazovat pomůcky na vaření (nože, vidličky, naběračky) po stolech. Dbát na to, aby byly podlahy do sucha vytřeny, bez zbytků jídel a odpadků.

(4) Hrnce nenaplňovat tekutinami až po okraj. S elektrickými (plynovými) kotli a pánvemi manipulovat jen při vypnutí el. proudu (plynu). Přesvědčit se vždy o výši vody v plášti kotle podle vodoznaku. Vypouštěcí kohouty varných kotlů musí být zabezpečeny proti náhodnému otevření. Je nutno dbát na správnou funkci pojišťovacích ventilů a manometrů. Ihned upozornit na vzniklé závady.

(5) Velké nádoby přenášet vždy ve dvojicích, u žen dbát na dodržení hmotnosti břemene 15 kg na osobu při zvedání a přenášení, na možnost zvýšeného nebezpečí vzniku úrazu při přenášení.

(6) Při snímání pokliček a pák s nádob s horkými pokrmy dbát zvýšené opatrnosti.

(7) Při práci v kuchyni nosit vždy předepsaný oděv a obuv a používat ostatní osobní ochranné pracovní prostředky.

(8) Závady na strojích neopravovat, ale ihned nahlásit k opravě nejbližšímu nadřízenému.

(9) Zvýšenou pozornost věnovat bourání masa a vykosťování. Používat ochrannou zástěru s drátěnou vložkou a ochranné rukavice proti pořezání. Nikdy se nesmí pracovat s nožem k tělu.

10) Chléb a ostatní pečivo přechovávat v určených policích, umístěných min. 50 cm od země, od stěn musí být oddělen laťkovým či jiným podobným zařízením.

(11) Je nutno pravidelně kontrolovat stav konzerv.

(12) Sekaná a mletá masa připravovat max. 3 hodiny před tepelným zpracováním. Takové maso se nesmí přechovávat přes noc syrové.

(14) Do místností, kde jsou poživatiny nebo hotové pokrmy, je zakázáno vstupovat osobám nezaměstnaným, je zákaz kouření. O těchto zákazech musí být na viditelných místech nápisy.

(15) Při manipulaci s poživatinami a pokrmy se jich zaměstnanci nesmějí dotýkat rukama, pokud to není nezbytně nutné. Musí používat vždy vhodné náčiní.

(16) Je přísně zakázáno pokládat bílé či mělké černé nádobí s pokrmy nebo umyté na podlahu a ponechávat je v nečistém nebo prašném prostředí nezakryté.

(17) Při mytí nádobí a náčiní musí být vždy zajištěno dostatečné množství čisté horké pitné vody. Nádobí smývat ve dvou vodách. Teplota mycí vody musí mít minimálně 40 stupňů Celsia.

(18) Je nutno stírat pravidelně se stropů, říms a topných zařízení prach, okna a podlahy musí být pravidelně čištěny. Pomůcky sloužící k tomuto účelu uschovávat odděleně a nesmí se používat k čistění kuchyňského nádobí a stolů. Pomůcky označit červenou barvou. Pomůcky na čistění stolů označit bílou barvou a na čistění kotlů modrou barvou.

(19) Všechny místnosti spol. stravování, obzvláště kuchyň a jídelna musí být řádně odvětrány.

(20) V kuchyni, jídelně a skladišti potravin nesmějí být uschovány občanské šaty a obuv.

(21) Dřezy k mytí nádobí musí být stále udržovány v čistotě, je zakázáno v nich prát prádlo.

(22) Záchody musí být udržovány v pečlivé čistotě. Na záchodech musí být věšák, dostatečná zásoba toaletního papíru a kovové uzavírací nádoby na použité hygienické vložky.

 1. Stroje a zařízení

(1) Dodržovat stanovené pracovní postupy, pokyny, návody k obsluze a bezpečnostní předpisy při všech pracích, zejména při práci na kuchyňských strojích (robotech, nářezových strojích, kráječích, šlehačích, míchačce na těsto atp.). Návody k obsluze musí být přístupné v blízkosti strojů, nejlépe vyvěšeny.

(2) Při práci na strojích nepřipouštět a nepožadovat pomoc od ostatních spoluzaměstnanců, kteří nejsou v práci na strojích zaškoleni.

(3) Přídavné strojky u kuchyňských robotů nasazovat jen při vypnutém motoru. Do masového strojku vtlačovat maso jen dřevěným přípravkem – tlačítkem, u nářezových strojů používat při obsluze příslušné náčiní, špičky salámů odkrajovat ručně. Zkoušky těsta, popřípadě jiných surovin připravovaných robotem provádět jen po zastavení stroje.

(4) Při obsluze a používání plynových sporáků, stoliček, pečících trub apod., je nutno dbát, aby nedošlo ke zhasnutí některého hořáku a tím k eventuálnímu ohrožení zdraví a bezpečnosti. Je-li v místnosti cítit plyn, nesmí se provádět žádná manipulace s el. zařízením, ani otevřeným ohněm. Je nutno ihned plyn uzavřít hlavním uzávěrem a vyvětrat.

(5) Nastane-li v el. zařízení nebo v přívodní šňůře porucha, nutno ji ihned ohlásit nadřízenému. Na části el. instalace (vypínače, trubky a kabely) se nesmí věšet žádné předměty ani části oděvu.

(6) Při použití horních podlaží kuchyňských pecí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s rozpálenými plechy.

(7) Škrabka a pračka na brambory musí být vždy zakryta. Je zakázáno sahat do stroje za chodu.

 1. Požadavky na zdravotní stav pracovnic a jejich osobní hygiena:

– zdravotní průkaz, hygienické minimum

– povinnost hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů

– pracovníci nesmí mít při práci žádné ozdoby rukou (prsteny, náramky, nalakované nehty či gelové nehty apod.) Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v kapitole VIII., v bodě 1, je uvedeno, že každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý a podle potřeby ochranný oděv. Dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, platí pro provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění do oběhu platí tyto zásady osobní hygieny (§ 50 bod e): zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty. Jednoznačně sice gelové nehty legislativa neupravuje, ale s ohledem na shora uvedené a možnou fyzikální kontaminaci např. odpadnutí kousku gelu při manipulaci s potravinami a pokrmy není vhodná

– výměna pracovních oděvů při přechodu z jednotlivých činností, nesmí být nic v kapsách oděvů,nechodit v pracovním oděvu mimo pracoviště, před použitím toalety odložit pracovní oděv,

v průběhu práce neprovádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku

– zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek

– zákaz vstupu cizích osob a zvířat na pracoviště

– úklid je prováděn dle sanitačního řádu

Provozní řád nabývá účinnosti 1.9. 2018