Školní vzdělávací program


Název : ROK S KRTEČKEM JOSÍFKEM

INTEGROVANÝ BLOK Č. 1

 

KRTEK VE ŠKOLCE

 

 

Časová dotace: 4 týdny (září)

 

Čerpání z literatury – „Rok s krtkem“ – strana 19 -32

 

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

Na začátku školního roku děti v mateřské škole poznávají nové kamarády. Navzájem se seznamují prostřednictvím různých her a činností. Vytvářejí si pravidla společenského soužití, kulturních a zdvořilostních návyků. Každá třída si na počátku školního roku vytváří pomocí obrázků pravidla soužití na svých třídách. Děti si postupně přivykají na režim dne v mateřské škole, poznávají prostory tříd, celé školy i zahrady. V průběhu měsíce září poznávají všechny zaměstnance mateřské školy, kteří v budově pracují.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj komunikativních dovedností jak verbálních, tak neverbálních
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)
 • seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
 • přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
 • seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo

 

Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

 

Dítě a jeho psychika

 

Pojmenovat většinu toho čím je obklopeno, odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých. Být aktivní i bez jejich opory, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem.

 

Dítě a ten druhý

 

Navazovat kontakty s dospělým, přirozeně bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Navazovat přátelství, spolupracovat s ostatními.

 

Dítě a společnost

 

Dodržovat dohodnutá a pochopitelná pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti. Dodržovat herní pravidla nastavená ve třídě. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky. Respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.

 

Dítě a svět

 

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, všímat si dění a změn ve svém okolí, chovat se bezpečně a přiměřeně.

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Krteček Josífek se představuje:

 

 • seznámit se s prostředím, naučit se svou značku, seznámit se s kamarády
 • reagovat na pokyny učitelky
 • prohlídka budovy a okolí školky
 • upevňování návyků, sebeobsluhy
 • bezpečnost ve školce, na zahradě i na procházce
 • zapamatovat si krátký text

 

 1. Krtečkův den:

 

 • rozlišení a upevňování pojmů – ráno, odpoledne, večer
 • rozšiřování slovní zásoby a činností související s denním režimem
 • upevňování fyzické kondice, otužování
 • popis činností a časová následnost

 

 1. Krteček Josífek chce být dobrý kamarád:

 

 • vytvořit si pravidla chování a fungování ve třídě
 • znát své jméno a příjmení
 • rozvíjet dětská přátelství
 • podpora pracovní zručnosti a jemné motoriky

 

 1. Jak krteček a ostatní zvířátka pomáhali postavit domeček:

 

 • seznamování s místem, ve kterém děti žijí
 • víš kde bydlíš a znáš cestu do školky?
 • poznávání sociálního prostředí v němž rodina žije
 • funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 2

 

KRTEK V LESE

 

 

Časová dotace: 8 týdnů (říjen, listopad)

 

Čerpání z literatury – „Rok s krtkem“ – strana 32 – 95

 

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

S příchodem podzimu děti poznávají všemi smysly dozrávající podzimní plody na zahradě i na poli. Seznamují se s péčí o ovoce a zeleninu, sklizní plodů, jejich využitím a důležitostí pro naše zdraví.

Spolu s papírovými draky přivítají děti podzimní čas. Rozšiřují a upevňují si poznatky o podzimní přírodě, na vycházkách poznávají listnaté i jehličnaté stromy a jejich plody. Rozvíjejí svou fantazii a představivost při tvořivé práci s přírodninami. Písničkami a říkankami se děti rozloučí s ptáčky, kteří odlétají do teplých krajin.

Ve druhé části bloku se děti dozvědí, jaké druhy počasí mohou zažít. Každodenně pozorují počasí venku a ve třídě si vedou kalendář počasí. Seznámí se také s počasím ve všech ročních obdobích.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových i produktivních schopností (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti zájmu radosti z objevování)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání (cítění a prožívání)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

 

 

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo:

 

Ovládat koordinace oka a ruky, zvládat jemnou motoriky (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem – tužka, barvy, nůžky, papír, modelovací hmota, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

 

Dítě a jeho psychika:

 

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, sledovat a vyprávět příběh, pohádku,

Naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit si danou věc. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného či chybějícího. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.

 

Dítě a ten druhý:

 

Prožít a dětským způsobem projevovat, co cítí (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítnutí), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a v cizím prostředí

 

Dítě a společnost:

 

Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, vyjednávat s dětmi i dospělými, brát ohledy na druhé.

 

Dítě a svět:

 

Mít povědomí o širším společenském, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Jak se zajíc stal zahradníkem:

 

 • poznávání plodin ovoce a zeleniny
 • zásady zdravé výživy, vitamíny a hygiena
 • určování ovoce a zeleniny podle chuti
 • seznámení s podzimními pracemi na zahradě
 • procvičování smyslů – chuť a čich
 • práce s papírem a přírodninami

 

 1. Krtek a sluníčko:

 

 • charakteristika podzimní přírody
 • roční období a jejich znaky
 • koloběh přírody
 • všímání si změn v přírodě
 • poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů
 • sběr plodů a tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic atd.
 • určování základních, popř. doplňkových barev
 • malování vodovými a temperovými barvami – míchání barev

 

 1. Krtek a drak:

 

 • co je vítr?
 • zkoumáme vzduch
 • všímání si změn v přírodě
 • hraní a tvoření z listů
 • práce s papírem – výroba draků a jejich pouštění
 • svátek HALLOWEEN – výroba masek a dlabání dýně

 

 

 1. Jak se stromy a keře loučily se zvířátky:

 

 • pozorování změn v přírodě
 • poznávání ptáčků
 • kdo odletí a kdo zůstane
 • kteří obyvatelé lesa prospí zimu?
 • společná péče o lesní zvířátka a ptactvo
 • výroba ptačího krmítka – práce se dřevem

 

 1. Jak se krtek loučil s čápem:

 

 • Mohl by člověk odletět s čápy do Afriky?
 • Kde jsou sýkorka a čáp během roku?
 • Dělá vrabec kroky?
 • Koláž – Co může čáp vidět z výšky?
 • Pohybové aktivity – na vrabce a kocoura

 

 1. Krteček Josífek objevuje řemesla:

 

 • seznámení dětí s pojmem řemeslo
 • poznávání jednotlivých řemesel dle obrázků
 • co dělá a kde pracuje maminka a tatínek
 • čím bych chtěl být
 • proč chodí rodiče do práce
 • omalovánky a puzzle s danou tématikou

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 3

 

KRTEK NA HORÁCH

 

 

Časová dotace: 8 týdnů (prosinec, leden, část února)

Čerpání z literatury – „Rok s krtkem“ – strana 95 – 144

 

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

Děti společně prožijí čas plný čertovin a přivítají Mikuláše písničkami a říkankami, které se v tomto období naučí. Rodiče pak pozvou na Vánoční jarmark, kde si mohou zakoupit výrobky dětí.

V nastávajícím předvánočním čase se děti seznamují s tradicemi a zvyky vánočních svátků, rozvíjí své mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Svou dovednost uplatní při výrobě vánočních dekorací, přáníček, dárečků a při přípravě Vánočního jarmarku.

V lednu čeká předškolní dětí zápis do ZŠ a proto je tomuto období věnována zvýšená pozornost procvičování předškolních dovedností dětí, grafomotorickým činnostem a předmatematickým a předčtenářským dovednostem. Seznámí se s písmenky, které se naučí podle tvaru přiřazovat a sestavit z nich své jméno. Děti rozpoznávají základní geometrické tvary, seznamují se s jejich názvy.

V tématu „Krtek léčí zajíce“ se děti učí pojmenovat části těla a funkce jednotlivých orgánů, seznámí se s ochranou vlastního zdraví a prevencí úrazů. Poznají svět pomocí všech smyslů. Vše si ověřují v dětských encyklopediích a na názorných pomůckách. V návaznosti se děti učí vážit si svého zdraví, předcházet nemocem rozvíjením správného životního stylu. Pomáhají vytvářet zdravé a bezpečné prostředí a respektovat handicapované spoluobčany.

Důležitost tradic si připomeneme Masopustem. Fantazii budeme rozvíjet při tvorbě masek a na závěr se společně pobavíme na karnevalu.

 

 

 

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí

 

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo:

 

Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce. Mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách). Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.

 

Dítě a jeho psychika:

 

Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Chápat slovní vtip a humor. Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Utvořit jednoduchý rým. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. Sledovat očima zleva do prava. Poznat některá písmena a číslice, popř. slova.

 

 

Dítě a ten druhý:

 

Respektovat potřeby jiného dítěte. Dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkoly s jiným dítětem apod.

 

Dítě a společnost:

 

Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo). Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Jak krtek potkal čerta:

 

 • Koho se máme bát?
 • Návštěva Mikuláše a čerta s andělem
 • Nácvik krátkých básniček a koled
 • Příprava výrobků na jarmark
 • Vytváření vánoční výzdoby

 

 

 1. Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce:

 

 • cesta do Betléma
 • tradice Vánoc
 • zpívání koled s využitím hudebních nástrojů
 • pečení vánočního cukroví

 

 1. Krtek a sněhulák:

 

 • charakteristické znaky zimy
 • Co se děje s vodou v zimním období?
 • Jak vypadá mráz?
 • zimní sporty
 • zimní oblečení
 • po stopách zvířátek

 

 1. Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech:

 

 • upevňování elementárních znalostí – jméno, adresa
 • opis písmen a číslic
 • kresba portrétu – Tak to jsem já!
 • poznáváme své tělo
 • upevňování prosociálních vztahů a sociální zralosti
 • procvičování paměti
 • shrnutí naučených věcí k zápisu do ZŠ

 

 1. Jak pejsek vyčenichal krtka:

 

 • pejsek hledá krtka
 • Kde máš smysly?
 • Používáme zrak
 • Rozeznáváš zvuky?
 • poznej mě pomocí čichu

 

 1. Krtek léčí zajíce:

 

 • zdravá strava jako prevence před nemocemi (pojmenování některých nemocí)
 • vitamíny jako naši kamarádi
 • zoubky
 • co dělat, když jsme nemocní
 • námětové hry – na doktora, na nemocné, na lékárnu

 

 1. Masopust a tradice:

 

 • tradice jako součást našeho života
 • výroba masek s použitím různých materiálů
 • karneval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 4

 

KRTEK OSLAVUJE PŘÍCHOD JARA

 

Časová dotace: 6 týdnů (část února, březen)

Čerpání z literatury – „Rok s krtkem“ – strana 145 – 161

 

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

S příchodem jara se děti seznamují s typickými znaky tohoto ročního období. Pomocí obrázků, hudebně pohybových her, písniček a říkanek získávají přehled o změnách v přírodě, počasí a toto srovnávají s charakteristickými znaky jiných ročních období. Proměny jara se děti učí vnímat všemi smysly. Učí se poznávat jarní květiny, při pokusech i pozorování dětí sledují, co rostliny potřebují ke svému růstu.

….V podtématu Krtek čte kamarádům na louce si děti upevní vztah k pohádkám a k čtenému projevu. Seznámí se s tím, co je bajka a rým. Procvičí si pohádkové bytosti i charakteristické rysy. Důležité je prohlubování vztahu k rodnému jazyku a rozšiřování slovní zásoby.

V bloku Krtek pomáhá na farmě se dětí dozví vše o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Všechna zvířátka se děti učí pojmenovat, poznávají jejich charakteristické znaky a jaký mají užitek pro lidí.

V období Velikonoc se děti seznámí se zvyky, obyčeji a lidovou tvořivostí těchto svátků. Vyrobí si typické dekorace, kterými si vyzdobí třídu. Učí se velikonoční koledy, a také se připravují na pomlázku.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si některých poznatků a dovedností (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování)
 • vytvoření základů aktivních postojů k životu, pozitivních vztahů k umění, rozvoj dovednosti umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytváření elementárního povědomí  o širším kulturním i technickém prostředí

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo:

 

Koordinovat lokomoci a další polohy těla, sladit pohyb s rytmem hudbou. Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 

Dítě a jeho psychika:

 

Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky.

 

Dítě a ten druhý:

 

Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) a vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách. Dokázat popsat situaci (skutečnou nebo podle obrázků).

 

Dítě a společnost:

 

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. Umět přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Navozovat a udržovat dětská přátelství.

 

Dítě a svět:

 

Všímat si nepořádku a škod v okolí a upozornit na ně. Vypěstovat si vztah a lásku ke zvířatům.

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Krtek čte kamarádům na louce:

 

 • poslech čteného projevu
 • hlavní postavy a jejich charakteristické rysy (čarodějnice, princ, vodník atd.)
 • seznámení se základními literárními žánry (pohádka, bajka)
 • rýmování a vymýšlení příběhů
 • prohlížení knih a časopisů
 • návštěva knihovny

 

 1. Krtek a skřivánek přivolali jaro:

 

 • rysy počasí a jeho proměny v jednotlivých ročních obdobích
 • procvičování měsíců
 • jarní květiny – pozorování změn v okolí
 • hledáme barvy v přírodě
 • zvuky jara – procvičování sluchového vnímání

 

 1. Jak krtek pomáhá na farmě:

 

 • zvířátka a jejich mláďátka
 • kdo žije na farmě x v zoo
 • čím se živí
 • jak jsou člověku prospěšní
 • kdo se se mnou rýmuje

 

 1. Jak krtek pletl pomlázku:

 

 • Velikonoce – svátky jara
 • Výroba dekorací, malování vajíček (netradiční techniky)
 • Velikonoční koledování – nácvik krátkých veršů

INTEGROVANÝ BLOK Č. 5

 

KRTEK MÁ VŠECHNY RÁD

 

Časová dotace: 6 týdnů (duben, část května)

Čerpání z literatury – „Rok s krtkem“ – strana 162 – 180

 

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

V tomto bloku se děti soustředí především na souznění člověka s přírodou. Vypráví si o tom, jak ze semínka vyroste rostlina a o důležitosti vody pro náš organismus. Procvičí si získané poznatky o lidském těle a o důležitosti zdravé výživy a pohybu. V dětech jsou průběžně upevňovány hygienické návyky a vztah k přírodě a sportu. Jarní počasí vybízí k delším procházkám a výletům do přírody. Ke Dni matek připraví děti pro maminky besídky na jednotlivých třídách a obdarují je drobnosti, které vyrobily. Děti si připomenou důležitost rodiny, zopakují si její členy a vyrobí si rodinný strom.

Blok Krtek a raketa nás poučí o vesmíru a sluneční soustavě.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo:

 

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Použít běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku).

 

Dítě a jeho psychika:

 

Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) a projevovat zájem o knížky. Soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit. Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady.

 

Dítě a ten druhý:

 

Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat. Snažit se být emfatický, nabídnout pomoc. Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ponižování atd.

 

Dítě a společnost:

 

Být zdvořilý, respektovat starší spoluobčany, respektovat autority.

 

Dítě a svět:

 

Chápat elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, rok, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase). Mít povědomí o významu životního prostředí.

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Jak krtek se zajícem budili ježka:

 

 • koloběh života v přírodě
 • mluvíme zvířecí řečí
 • hmyz v trávě
 • pohybové hry – na stonožku, na mravence, leť sluníčko, leť

 

 1. Krtek a raketa:

 

 • pojem Vesmír a Sluneční soustava
 • hvězdy a Měsíc
 • Kdo řídí raketu?

 

 

 1. Krtek se zajícem začínají sportovat:

 

 • připomenutí částí lidského těla
 • heslo: Ve zdravém těle, zdravý duch!
 • sportování v přírodě
 • správná hygiena, otužování

 

 1. Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarádky:

 

 • všechno žije, co vodu pije
 • hledáme vodu
 • kdo žije u vody
 • připomenutí a oslava ke Dni matek
 • vyjádření citového prožitku a emocí

 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 6

 

KRTEČEK JOSÍFEK NA CESTÁCH

 

Časová dotace: 6 týdnů (část května, červen)

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

 

Děti si procvičí a získají nové poznatky o své zemi. Podle mapy se seznámí s největšími pohořími, řekami, městy a prohlédnou si také atlas a obrázkové publikace o ČR. Prostřednictvím pověstí se seznámí s největšími osobnosti našich dějin.

V jednotlivých blocích budou hlavním tématem dopravní prostředky a cestování. Podle didaktických obrázků budou děti poznávat dopravní prostředky a povídat si o cestování. Donesou si fotky a pohledy z dovolených a budou popisovat cizí země. V tomto období vyráží děti na celodenní výlety. Své zážitky si pak vypráví a malují.

Společně děti oslaví Den dětí na zahradě, kde jim bude uspořádán zábavný program formou her a soutěží. Koncem školního roku se děti rozloučí se svými kamarády, kteří půjdou do školy.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

 • vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj estetického vnímání
 • rozvíjení slovní zásoby, popisování a líčení událostí
 • upevňování vztahu ke svému městu
 • poznávání důležitých budov ve městě
 • společný prožitek při oslavě

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 

Dítě a jeho tělo:

 

Ovládat koordinaci ruky a oka. Procvičovat jemnou i hrubou motoriku. Vnímat a rozlišovat věci pomocí všech smyslů. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.

 

Dítě a jeho psychika:

 

Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci NE v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním. Učit se hodnotit svoje osobní pokroky. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání). Rozlišovat citové projevy v důvěrném – rodinném a cizím prostředí.

 

Dítě a ten druhý:

 

Dokázat odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná a chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi. Umět požádat o pomoc.

 

Dítě a společnost:

 

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových dovedností. Jednat spravedlivě a dodržovat pravidla „Fair play“.

 

Dítě a svět:

 

Umět se těšit z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás. Setkávání se s uměním. Upevnění a rozvinutí vztahu k rodné zemi, k městu ve kterém žiji.

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

 1. Moje země:

 

 • rozvíjení základních znalostí o ČR
 • seznámení s mapou a atlasem
 • pověsti a důležité postavy našich dějin
 • tvorba koláže z obrázků – práce s lepidlem
 • moje město Ostrava

 

 1. Těšíme se do školy:

 

 • rozloučení s předškoláky
 • nácvik na besídku
 • oslava DD na zahradě

 

 1. Po vodě i po souši:

 

 • cestujeme – poznáváme svět
 • dopravní prostředky
 • popis zážitků dle fotografií a pohledů
 • výlet

 

 1. Prázdniny jsou tady:

 

 • kam bych chtěl jet
 • co můžu dělat o prázdninách
 • letní sporty
 • poučení o bezpečnosti